Βρίσκεστε εδώ:> Skip Navigation LinksΑρχική σελίδα Ε.Δ.ΕΛ. > Η Ε.Δ.ΕΛ. με μία ματιά

Σύμφωνα με τα αρθ. 11 και 12 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α265/23-12-2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) είναι η αρμόδια Αρχή Ελέγχου για:

system picture  τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Στόχος «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση»,
system picture  το ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020,
system picture  τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2014-2021,
system picture  τα ΕΠ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020,
system picture  τα προγράμματα του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης,
system picture  τα Εθνικά Προγράμματα των Ταμείων «Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης» και «Εσωτερικής Ασφάλειας»,
system picture  το ΕΠ «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), και
system picture  τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνονται από το Ταμείο Αλληλεγγύης (ΤΑΕΕ).

Επίσης, σε ότι αφορά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, η Ε.Δ.ΕΛ. είχε οριστεί ως Αρχή Ελέγχου για:

system picture  τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 - Στόχοι 1 και 2,
system picture  το ΕΠ. Αλιεία 2007-2013,
system picture  τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2009-2014,
system picture  τα ΕΠ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013,
system picture  το Γενικό Πρόγραμμα Αλληλεγγύη και Διαχείριση των μεταναστευτικών ροών περιόδου 2008-2013 και
system picture  τα προγράμματα του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης.

Η Ε.Δ.ΕΛ. αποτελεί συλλογικό όργανο το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Η Ε.Δ.ΕΛ. αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:
α) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, ως Πρόεδρο,
β) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων,
γ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Α΄ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων,
δ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Β΄ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων,
ε) τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Έκτακτων Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και
στ) δύο (2) εμπειρογνώμονες από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα που διαθέτουν εμπειρία σε θέματα εφαρμογής δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή δημοσίων έργων ή κρατικών ενισχύσεων.

Στην Ε.Δ.ΕΛ. δύναται να μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

Η Ε.Δ.ΕΛ. ασκεί το έργο της σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που έχουν προσδιορισθεί στο Π.Δ. 142/2017 και στο Ν. 4314/2014 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Στο πλαίσιο αυτό:

system picture  Καταρτίζει στρατηγικές ελέγχου με βάση τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και τις απαιτήσεις των οικείων Κανονισμών, οι οποίες περιλαμβάνουν τη μεθοδολογία ελέγχου που θα χρησιμοποιηθεί και τη μέθοδο δειγματοληψίας για τους ελέγχους των πράξεων/ ενεργειών/ δράσεων.
system picture  Διασφαλίζει ότι οι έλεγχοι των πράξεων/ ενεργειών/ δράσεων πραγματοποιούνται σε κατάλληλο δείγμα για την επαλήθευση των δηλωθεισών δαπανών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
system picture  Καταρτίζει τον προγραμματισμό και διασφαλίζει τη διενέργεια των ελέγχων συστημάτων, των ελέγχων πράξεων/ ενεργειών/ δράσεων και των ελέγχων λογαριασμών για την επαλήθευση της αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.
system picture  Παρακολουθεί και αξιολογεί τα μέτρα και τις διορθωτικές ενέργειες, που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές σε συνέχεια των ελέγχων.
system picture  Συντάσσει ετήσιες εκθέσεις ελέγχου και ετήσιες γνωμοδοτήσεις για τη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου.
system picture  Συνεργάζεται με τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το συντονισμό των ελέγχων και των μεθόδων διενέργειας αυτών και ανταλλάσει απόψεις για τα αποτελέσματα των ελέγχων των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου καθώς και για άλλα θέματα.


© Copyright 2009 ΕΔΕΛ, All rights reserved.
Ανάπτυξη - υποστήριξη ΜΟΔ ΑΕ. ΜΟΔ ΑΕ