Βρίσκεστε εδώ:> Skip Navigation LinksΑρχική σελίδα Ε.Δ.ΕΛ. > Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη > Κείμενα ΕΔΕΛ > Προγραμματισμός Ελέγχων

Προγραμματισμός, διενέργεια και παρακολούθηση ελέγχων


Ο προγραμματισμός των ελέγχων καταρτίζεται με βάση την εκάστοτε Στρατηγική Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων/ Ταμείων.

Το πρόγραμμα ελέγχων υλοποιείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ΔΕΔΣΠ) και το Αυτοτελές Τμήμα Εκτάκτων Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. Οι έλεγχοι διενεργούνται με βάση τα Εγχειρίδια Ελέγχου της ΕΔΕΛ στους φορείς του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, καθώς και επί τόπου σε δείγμα πράξεων/ δράσεων/ ενεργειών.

Συντάσσονται εκθέσεις ελέγχου, οι οποίες οριστικοποιούνται κατόπιν υποβολής αντιρρήσεων ή παρατηρήσεων από τους ελεγχόμενους και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, βάσει των προβλεπομένων στο άρθρο 12 του Ν.4314/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι συστάσεις που διατυπώνονται από την ΕΔΕΛ στις εκθέσεις οριστικών αποτελεσμάτων ελέγχων παρακολουθούνται μέχρι την οριστική συμμόρφωση των φορέων σε αυτές. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η ΕΔΕΛ είναι αρμόδια για τη λήψη διορθωτικών μέτρων. Επίσης, η ΕΔΕΛ έχει την ευθύνη κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) των παρατυπιών, καθώς και να ενημερώνει τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.) για τις περιπτώσεις με υπόνοια απάτης που προκύπτουν από τους ελέγχους.


© Copyright 2009 ΕΔΕΛ, All rights reserved.
Ανάπτυξη - υποστήριξη ΜΟΔ ΑΕ. ΜΟΔ ΑΕ