Βρίσκεστε εδώ:> Skip Navigation LinksΑρχική σελίδα Ε.Δ.ΕΛ. > Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη > Κείμενα ΕΔΕΛ > Εκθέσεις και Γνωμοδοτήσεις

Ετήσιες Εκθέσεις και Γνωμοδοτήσεις


Με βάση όλες τις πραγματοποιούμενες ελεγκτικές εργασίες, η Ε.Δ.ΕΛ. καταρτίζει και υποβάλλει στην Επιτροπή:

α) ετήσια ελεγκτική γνώμη, η οποία καλύπτει τις ακόλουθες χωριστές συνιστώσες:

  • την πληρότητα, ακρίβεια και αλήθεια των λογαριασμών·
  • τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς οι οποίοι υποβάλλονται στην Επιτροπή·
  • την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου

β) ετήσια έκθεση ελέγχου, η οποία υποστηρίζει την ανωτέρω ελεγκτική γνώμη και παραθέτει σύνοψη των πορισμάτων, όπου περιλαμβάνονται ανάλυση της φύσης και της έκτασης τυχόν σφαλμάτων και αδυναμιών στα συστήματα, καθώς και τα διορθωτικά μέτρα που προτάθηκαν και εφαρμόστηκαν, το προκύπτον συνολικό ποσοστό σφάλματος και το εναπομένον ποσοστό σφάλματος για τις δαπάνες που έχουν εγγραφεί στους λογαριασμούς που υποβάλλονται στην Επιτροπή.


© Copyright 2009 ΕΔΕΛ, All rights reserved.
Ανάπτυξη - υποστήριξη ΜΟΔ ΑΕ. ΜΟΔ ΑΕ