Βρίσκεστε εδώ:> Skip Navigation LinksΑρχική σελίδα Ε.Δ.ΕΛ. > Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη > Ελεγκτικά Πρότυπα

Ελεγκτικά Πρότυπα

H ΕΔΕΛ σε όλες τις διαδικασίες που ακολουθεί για όλες τις φάσεις του ελέγχου και των συναφών εργασιών, λαμβάνει υπόψη διεθνώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα και ειδικότερα:
  • τα πρότυπα του International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI),
  • τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής των ελεγκτικών προτύπων του INTOSAI (European Implementing Guidelines for the INTOSAI Auditing Standards),
  • τα πρότυπα ελέγχου ποιότητας (International Standard on Quality Control (ISQC) και Guidelines on Audit Quality),
  • τα πρότυπα International Standard on Auditing (ISA),
  • τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΥΑ αρ. ΕΛΤΕ 483/6-10-2004 ΦΕΚ Β 1589/22-10-2004) και
  • τα διεθνή πρότυπα για τα πληροφοριακά συστήματα (Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) και ISO / IEC 27001:2013 & 27002:2013).

ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΕΣ
(Αρχείο .pdf 1143KB)

Πολιτική και Πρότυπα ελέγχου του ΕΕΣ - GR
(Αρχείο .pdf 395KB)

AUDIT OF INTERNATIONAL INSTITUTIONS GUIDANCE FOR SAIs
(Αρχείο .pdf 554KB)

CODE OF ETHICS AND INTERN STANDARDS
(Αρχείο .pdf 120KB)

IMPLEMENTATION GUIDELINES FOR PERFORMANCE AUDITING
(Αρχείο .pdf 1262KB)

Ευρωπαϊκές Κατευθυvτήριες Γραμμές Εφαρμoγής τωv Ελεγκτικώv Πρoτύπωv τoυ INTOSAI - GR
(Αρχείο .pdf 1813KB)

INTERNATIONAL STANDARDS OF AUDIT
(Αρχείο .doc 1611KB)

Σελίδα 1 2

© Copyright 2009 ΕΔΕΛ, All rights reserved.
Ανάπτυξη - υποστήριξη ΜΟΔ ΑΕ. ΜΟΔ ΑΕ