Βρίσκεστε εδώ:> Skip Navigation LinksΑρχική σελίδα Ε.Δ.ΕΛ. > Έργο ΕΔΕΛ > Στρατηγικές και Εγχειρίδια Ελέγχου

Στρατηγικές και εγχειρίδια ελέγχου


Η στρατηγική ελέγχου αποτελεί δομικό στοιχείο του υποδείγματος διασφάλισης για τα ΕΔΕΤ και τα λοιπά Ταμεία/ Προγράμματα, καθώς αποτελεί έγγραφο σχεδιασμού που καθορίζει τη μεθοδολογία λογιστικού ελέγχου, τους ελεγκτικούς στόχους, τη μέθοδο δειγματοληψίας για τους λογιστικούς ελέγχους πράξεων/ δράσεων/ ενεργειών. Οι Στρατηγικές Ελέγχου καταρτίζονται και επικαιροποιούνται σε ετήσια βάση ή συχνότερα εφόσον απαιτείται και καλύπτουν τα ακόλουθα ΕΠ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020:

  • τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Στόχος «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση»
  • το ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020,
  • τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2014-2021,
  • τα ΕΠ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020,
  • τα προγράμματα του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης,
  • τα Εθνικά Προγράμματα των Ταμείων «Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης» και «Εσωτερικής Ασφάλειας»,
  • το ΕΠ «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), και
  • τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνονται από το Ταμείο Αλληλεγγύης (ΤΑΕΕ).

Τα μεθοδολογικά εργαλεία και οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες περιγράφονται αναλυτικά στα Εγχειρίδια Ελέγχου της ΕΔΕΛ, τα οποία έχουν συνταχθεί με βάση τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα.


© Copyright 2009 ΕΔΕΛ, All rights reserved.
Ανάπτυξη - υποστήριξη ΜΟΔ ΑΕ. ΜΟΔ ΑΕ